" Wie zich de geschiedenis niet herinnert, is gedoemd die te herhalen"

Start


Dit zijn door mij gevonden onderwerpen welke nog ergens een plaats moeten krijgen.

            Misschien familie van onderstaande ??
 

HETTERSCHIJ, Jacobus Johannes,

Ned. Herv. gedoopt in de Grote kerk te s-Gravenhage 8 Febr, 1747, vader Jacobus Johannes, moeder Anna Geertruy Holm, D en T ‘s-Gravenhage 14; tr. met Gualreria Anna Boon; 7 kinderen ged. in de N.H. kerk te Zevenbergen tussen 1778 en 1792 en 2 te Klundert in 1796 en 1797, had in 1793 en 1795 6 en bij zijn overlijden 8 kinderen, S Zevenbergen 7, S Klundert 3 en A.R.A. Kroondomeinen 230, Hof v. Holland 5566 en Decr. Holl. 1795 II blz. 290—293; 1766—1775 notaris te ‘s-Gravenhage en van 1775—1795 notaris te Zevenbergen, Hartong blz. 105; 1775—1795 tevens secretaris en stokhouder te Zevenbergen, welk ambt hij van de prins van Oranje had gekocht voor f 15000.—, n.l.  f 14.000.— contant en 2 jaar arbeid voor her inventariseren der archieven, Decr. Holl. 1795 II blz. 290—293 en De Groot, Zevenbergen blz. 195) voetnoot en 254; 22 Mrt 1787 en 1793 lid van de magistraat, in 1789 waarn. burgemeester en 27 Dec. 1793 lid van de vroedschap te Zevenbergen, De Groot, Zevenbergen blz. 84, 108 en 253; hij bleef na de verovering van Zevenbergen op 23 Febr. 1793 met alle overige ambtenaren in zijn functie van secretaris, schepen en burgemeester gehandhaafd, werd door de Franse commissaris van oorlog De Boutrier en de leden van het Comité Révolutionnaire tot sequestor over de inbeslaggenomen goederen van de prins van Oranje te Zevenbergen benoemd en deswegens na her vertrek der Fransen door de drossaard te Klundert, lgnatius Breda, gearresteerd en vervolgens met toelating van de regering en vroedschap van Zevenbergen, geboeid en onder militair escorte, eerst naar Klundert en vervolgens naar Willemstad vervoerd, waar hij bij barre vorst 30 dagen onder de toren van het stadhuis bleef ingesloten.
28 maart 1793 werd hij op last van het Hof van Holland beschuldigd van landverraad en het verstrekken van inlichtingen en landspenning aan het Comité Revolutionair Batave te Breda, naar de gevangenpoort te ‘‘s-Gravenhage overgebracht en vervolgens vrijgelaten, waarop hij 9 Mei 1793 terugkwam te Zevenberg;  19 Mei 1793 werd een acte van suspensie door een comrnissie van de prins van Oranje tegen hem uitgevaardigd, waarop zijn ambten van Secretaris en stokhouder, met de emolumenten daaraan verbonden, door Gerrit Gerritse van Mourik werden waar genomen; in Juni 1794 begaf hij zich met zijn vrouw en 6 kinderen naar ‘s-Gravendeel, bij zijn moeder, alwaar hij 2 Febr. 1795 nog verbleef; op 10 maart 1795 werd hij door Le Mesle, chef de brigade, comrnanderende het 10e regiment huzaren te Zevenbergen, aangesteld tot drossaard en dijkgraaf te Zevenbergen, hij held toen op secretaris te zijn; 3 Mei 1795 ontslagen als drossaard te Zevenbergen, A.R.A. Hof v. Holland 5566 sub. 3, Decr. Holl. 1795 II blz. 290—293 en Dc Groot, Zevenbergen blz. 206 en 212; 6 Juni 1795 aangesteld en 13 Juni 1795 erkend als rentmeester der domeinen te Zevenbergen en de Niervaart, gezegd de Klundert, hij had zijn rentambt gekocht van het huis van Oranje, A.R.A. Kroondomcinen 230 en Tax. IXE blz. 72; gaf in 1796 uit: ,,Het evangelium van Jesus Christus is niet duister” (N. v. Eysden, Dordrecht), Kr.kn. C.B.v.G.;  20 Oct. 1797 verzocht Willem Paquy om het request tot Zijn remotie als rentmeester af te wijzen, A.R.A. Wetg. Coll. 545;  op 12 Mrt 1798 verkreeg hij van de municipaliteit eerherstel voor dc beledigingen hem in 1795 aangedaan voor de zogenaamde Oranjegezindheid, De Groot, Zevenbergen blz. 224; was 24 Mei 1798 penningmeester voor alle polders van de Niervaart, A.R.A. Min. v. Waterst., Keuren vôôr 1800; deed 24 Mrt. 1804 afstand van de administratie der domeinen te Zevenbergen ten behoeve van zijn oudste zoon Cornelis Gualtherus, die 27 Mrt door het St. Bew werd benoemd en 16 Apr. 1804 als rentmeester te Zevenbergen werd beëdigd, A.R.A. Pcnsioenreg. 593 en St. Bew. 27 Mrt 1804 no 38; liet 7 Sept. 1807 en 29 Dec. 1808 acten van borgtocht verlijden voor schepenen van ‘s-Gravendeel en Zevenbergen als rentmeester te Niervaart, A.R.A. Nat. Dom. 292; was 24 Mei 1798 penningmeester voor alle polders van de Niervaart, A.R.A. Min. v. Waterstaat, Keuren voor 1800; legde 1 Aug. 1810 de eed van trouw af aan de keizer, A.R.A. Pr. Stedeh. 56; kreeg in 1809 permissie van t gouvernement zich als rentmeeser van de Niervaart te doen bijstaan door zijn oudste zoon, die hem 18 Mrt 1811 ook te Niervaart als rentmeester opvolgde, en daar 1 Oct. 1826 oud 48 jaar overl., A.R.A. Nat. Dom. 603 en Pensioenreg. 593 en Kt.kn. C.B.v.G.; overl. te Zevenbergen 11 Dec. 1811, N.B.S. Zevenbergen.
 

 
 

1760 oktober 24

137 Verslag van Willem Hendrik van Rouwenoort en andere gecommitteerden over het verzoek van Ludewig Reinier Fettig, gedeputeerde van de Neder-Hettersche dijkstoel, inzake het herstel van de Hettersche dijk onder Emmerik.
H.E.M. geven de voorkeur het werk aan te besteden. Machtiging verleend aan de Rekenkamer onder voorwaarde een bepaald bedrag beschikbaar te stellen. Verklaring van het kwartier van Nijmegen deze zaak over te laten aan de andere twee Kwartieren.
(Rekenkamer S 33, fo. 417-422)

 


Wie kan mij meer vertellen over onderstaande naam Elverdinck?  Dit is van vitaal belang voor mijn stamboom.
 

Naam
Geslacht
Leefde in:
Overleden
Bron
Derick Elverdinck
Man
Nederland
Voor 26 november 1578
Kwartierstatenboek VI Ge.Ver.Prometheus, Tech.Hoges.Delft Delft, 1985., Reference: 181 19.006
Dochter van
Naam
Geslacht
Leefde in:
Overleden
Bron
 Bovenstaande
Alidt Elverdinck
Vrouw
Duitsland
Voor oktober 1614
Kwartierstatenboek VI Ge.Ver.Prometheus, Tech.Hoges.Delft Delft, 1985., Reference: 181 19.006
Hendrick Hettersche, geb. berekend ± 1595
Gehuwd met:
N.N.
 
Derck Hettersche, overleden voor 1676
Ondertrouwd 19 feb 1665 Aalten Gehuwd 27 mrt 1665 Aalten met:
Hendersken Grevincks, geb. berekend ± 1645, dochter van Gijsbert op de Pol, woonplaats(en): Aalten (dorp) 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Gijsbert Grevinck en Anneken ten Brincke

Met dank aan Ir. J.A. ten Bokkel Huinink heb ik hier wat meer over gevonden .

  

 

  

Het laatst bewerkt op dinsdag januari 17, 2023 15:11:17 ( © Copyricht Willy Hetterschijt 2003-2023) Alle rechten voorbehouden.
Start